Home > News
ข้อตกลงระดับการให้บริการงานอนุมัติคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

 

งานที่ให้บริการ

งานอนุมัติคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ในต่างประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล กองหนังสือเดินทาง

 

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

1. สถานเอกอัครราชทูต 65 แห่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบ หรือ web site  http://www.thaiembassy.org/main/

 

วันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูต)

2. สถานกงสุลใหญ่ 26 แห่ง
ปรากฏตามเอกสารแนบ หรือ web site
http://www.thaiembassy.org/main/

 

วันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่)

3. สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 1 แห่ง
ที่อยู่ No. 168, 12th Flr, Sung Jian Rd., Taipei 104
โทรศัพท์ (88-62) 2581-1979
โทรสาร (88-62) 2581-8707

 

วันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการของสำนักงานฯ)
 

ข้อกำหนดการให้บริการ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

 • กรณีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ร้องที่ยังไม่หมดอายุ  

 

 

จำนวน 1 ฉบับ

 • กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้ร้องที่ยังไม่หมดอายุ หรือหากยังไม่มีบัตรประชาชนใช้สูติบัตรฉบับจริงของผู้ร้อง
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุของบิดาและมารดา
 • บิดาและมารดาต้องลงนามให้ความยินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศให้แก่ผู้เยาว์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุล หากบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาลงนามในเอกสารได้ต้องติดต่อสำนักงานเขต /อำเภอ ที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านเพื่อทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และนำเอกสารดังกล่าวฉบับจริงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากสำนักงานเขต /ที่ว่าการอำเภอของผู้นั้น มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่มายื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง

 

 

จำนวน 1 ฉบับ

จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ ทั้งข้อ 1 และ 2 ผู้ร้องจะต้องยื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม

 

เป็นสกุลเงินท้องถิ่น โดยจะคิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางที่ยื่นในประเทศไทย
คือ 1,000 บาท

ระดับการให้บริการ

 

 

ระยะเวลา

 • สามารถรับหนังสือเดินทางได้ภายในเวลา 2-3 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำร้อง

หมายเหตุ ระยะเวลาดังกล่าวเริ่มนับตั้งแต่การยื่นคำร้องจนถึงวันรับเล่ม แต่ไม่รวมกรณีคำร้องที่ติดขัดข้อง
และการจัดส่งหนังสือเดินทางให้ผู้ร้อง เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เที่ยวบินและรอบการจัดส่งถุงเมล์การทูต

คุณภาพ

 • เล่มหนังสือเดินทางที่จ่ายให้ประชาชนมีความถูกต้องสมบูรณ์ได้คะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80 %
 • เจ้าหน้าที่พอใจกับการพัฒนา Software ให้ทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นได้คะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 80 %

 

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอน

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

 • รับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางและบันทึกข้อมูลคำร้องผ่านระบบเพื่อส่งต่อให้ส่วนกลาง

 

เจ้าหน้าที่กงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

 • อนุมัติคำร้องขอทำหนังสือเดินทางจากต่างประเทศ

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตหนังสือเดินทางของบริษัทรับจ้างผลิต

 • การติดตามคำร้องที่ขัดข้องและแก้ไขให้สมบูรณ์

 

เจ้าหน้าที่กงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย และเจ้าหน้าที่กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล  

 • การผลิตเล่มหนังสือเดินทาง

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตหนังสือเดินทางของบริษัทรับจ้างผลิต

 • การส่งเล่มหนังสือเดินทางให้                    สถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุลใหญ่

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายหนังสือเดินทางไทยในต่างประเทศ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล   และเจ้าหน้าที่ฝ่ายถุงเมล์การทูต กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

 • การจ่ายเล่มหนังสือเดินทางให้ผู้ร้อง

 

เจ้าหน้าที่กงสุลสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่
และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

      หมายเหตุ ผังการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารแนบ

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  

 • ฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
 • ฝ่ายอำนวยการ กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02 981 7257
 • https://www.facebook.com/pages/Thai-Consular-QA/154354274701729?fref=ts

ทั้งนี้ เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาตามช่องทางข้างต้น เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องฯ จะดำเนินการส่งเรื่องต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบและแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป